«MODEST» նախագծի ընդհանուր նպատակն է` ընդլայնել գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դոկտորական կրթության ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի (EHEA) և Եվրոպական հետազոտական տարածքի (ERA)շրջանակներում։ Հաշվի առնելով ասպիրանտական կրթության բնագավառում համագործակցության բոլոր ոլորտների զարգացման կարևորությունը, գիտության ոլորտը ընտրվում է, որպես ասպիրանտական ծրագրերի արդիականացման լավագույն ոլորտ, ինչպես նաև ասպիրանտական վերապատրաստման կառավարմումը և դասավանդման մեթոդների կատարելագործումը միջառարկայական կիրառման և հետազոտությունների միջազգայնացման հետ միասին, բարձրացում են միջազգային շարժունակությունը։

...
Կարդալ ավելին

Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակներն են՝ •/////•Բարելավել գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (PC HEIs) ասպիրանտների որակավորումը և աշխատաշուկայում իրենց մրցունակությունը, արդիականացնելով ասպիրանտական կրթությունը՝ միջառարկայացմամբ, միջազգայնացմամբ, շարժունակության բարձրացմամբ և Զալցբուրգի սկզբունքներին համապատասխան դասավանդման մեթոդների կատարելագործմամբ, BFGU- ի նորարարական ասպիրանտական վերապատրաստում երաշխավորելով և ԵՄ լավագույն փորձով: •/////•Օպտիմալացնել հաջողակ հավատարմությունը Բոլոնյան հռչակագրի բարեփոխումների և գործիքների միջոցով, գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ակադեմիական և վարչական անձնակազմի ներգրավվածությամբ հատուկ վերապատրաստում կազմակերպելով: •//////•Բարելավել դասախոսների հմտությունները վերապատրաստելով նոր դասավանդման մեթոդների կիրառմանը՝ ստեղծելով ժամանակակից ուսումնական և հետազոտական միջավայր: •/////•Ուժեղացնել ասպիրատների հետազոտական հմտություններն իրականացնելով՝ նոր ղեկավարման մոդելներ և ղեկավարների մասնագիտական զարգացում, յուրաքանչյուր թեկնածուի առաջընթացի պարբերական վերահսկողության, ատենախոսության պաշտպանության չափանիշների և հետազոտությունների գնահատման ներքին աուդիտի բարելավում։ •/////•Բարելավել ծառայությունների կառուցվածքը և ներքին կարողությունները, որոնք կառավարում են՝ ասպիրանտական կրթությունը և հետազոտությունները ստեղծելով ասպիրանտական վերապատրաստման կենտրոններ գործընկեր երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում`ժամանակակից եվրոպական փորձի համաձայն։ •/////•Ապահովել DTC-ի կայունություն և համագործակցություն ԵՄ գործընկերների հետ, ստեղծելով կայուն մասնագիտական ցանց, որը կապահովի մասնակիցների մոտեցումների և ՏՀՏ-ի վրա հիմնված մեթոդների օգտագործման հնարավորությունը:

...
Կարդալ ավելին

...
Կարդալ ավելին

...
Կարդալ ավելին